چه عواملی باعث خرابی کالیپر ترمز می شود؟

محمدرضا رحیمی سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 12:53
چه عواملی باعث خرابی کالیپر ترمز می شود؟
برسی تصاویری از خرابی کالیپر ترمز

کالیپر سالم پراید:

 

آسیب دیدن کالیپر :

شکل ظاهری: نشت روغن ترمز از پیستون های کالیپر / عمل نکردن و تغیرر شکل ظاهری یا صدمه دیدن لوازم چرخ در پیستون های کالیپر.

علت ایجاد: گیرپاژ کردن بوش یا خوردگی و دوپهن شدن بوش های کالیپر و نشت روغن از پیستون.

تاثیر: اشکال در عمل ترمز گیری شامل کشیدگی خودرو به یک سمت در ترمزگیری / درگیر ماندن لنت ترمز پس از رها شدن پدال ترمز در زمان حرکت خودرو و گرم شدن پیش از حد رینگ و دیسک ترمز.

راه حل: تعویض کالیپر ترمز.

بازخوردها